Hariduskäik:

2016 – 2018    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste magister, kommunikatsioonijuhtimine

2002 – 2006    Tartu Ülikool, haridusteaduse bakalaureuse kraad, alushariduse pedagoog

1987 – 1992    Tallinna Pedagoogiline Seminar, koolieelne kasvatus

1972 – 1984    Räpina Keskkool (põhikooli osas õppisin spordiklassis ja keskkooli osas saksa keele eriklassis)

Töökogemus:

2010 – 2019    Põlva Lasteaed Lepatriinu – direktor

1988 – 2010    Räpina Lasteaed Vikerkaar:

                        2002 – 2010    õppealajuhataja

                        1994 – 2002     juhataja

1988 – 1994    kasvataja

1987 – 1988    Elva väikelastekodu – kasvataja

1984 – 1987    Räpina Näidismetsamajand:

1986 – 1987    Ilumetsa lasteaed – juhataja

1984 – 1985    Räpina Näidismetsamajandi lasteaed – lastehoidja

2019 – Mastery OÜ, MTÜ Väärtuskoolitus, koolitaja

2014 – Tartu Ülikool, väärtusarenduse koolitaja, nõustaja, kriitiline sõber

2013 – Lastekaitse Liit, programmi  “Kiusamisest vabaks” põhikoolitaja eesti ja vene keeles

2013 – Kalviti OÜ, koolitaja

2012 – MTÜ Rajajad Koolitus,  koolitaja

Tööalased oskused

Pikaajaline töö ja koostöö kohalike omavalitsustega haridus- ja sotsiaalvaldkonnas on andnud rikkaliku kogemuste pagasi. Õpingud ja täiendkoolitused on arendanud minu professionaalsust. Oman täiskasvanute koolitaja 6. taset ja oman head esinemisoskust erinevatele huvipooltele.

Asutuse juhtimine on andnud teadmisi, oskusi ja kogemusi: organisatsiooni juhtimine, arendamine  ja vastutamine; asjaajamise korraldamise ja dokumentatsiooni pidamine, töövaldkonda reguleerivate õigusaktide loomine, tundmine ja tööülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendamine, erinevate registrite täitmine.

Suuremad saavutused: väärtuspõhine juhtimine ja töökorraldus, kiusamisest vabaks metoodika rakendamine, infotehnoloogia arendamine ja süsteemse kasutamise sisseviimine, osalemine valdkonna eelnõude koostamisel. Põlvamaa alushariduse konverentside korraldaja alates 2002. aastast (iga 5 aasta järel).

2014. aastast alates olen Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja, nõustaja ja tunnustusprogrammi „Hea kool“ ja „Hea lasteaed“ kriitiline sõber. Olen tunnustusprogrammi alguspäevilt kuni tänaseni sellega seotud ja panustanud palju energiat ja aega, et aidata koolidel ja lasteaedadel sisse viia väärtustest tulenevat kultuuri ja õppe- ning kasvatustööd. Eesmärgiks on lapsele ja õpilasele luua hea kasvukeskkond, kus on igakülgne lapse arengu toetamine.  

2013. aastast koolitan Kalviti OÜ-s lapsehoidjaid. Minu teemadeks on kõik lapsega seonduv alates  õigusaktidest, suhtlemise oskustest, väärkohtlemisest kuni lapse arengu ja arendamiseni välja. Oman laiapõhjalisi teadmisi lapse arengu vajadustest.  Koolitatavateks on olnud töötud erinevate taustade ja vanustega. Kontakti loomine koolitatavatega on olnud väga hea ja tulemuslik, mis on koonud hea koosloome õpitulemuste saavutamiseks.

Alates 2013. aastast olen Lastekaitse Liidu projekti „Kiusamisest vabaks“ põhikoolitaja eesti ja vene keeles.  Kiusamisest vabaks ennetava programmi koordinaatorina olin kuni 2019. aastani, kus minu juhtida oli algselt kogu Lõuna-Eesti, hiljem ainult Põlvamaa. Lasteaiast, kus ma töötasin, sai Põlvamaa metoodikakeskus. Minu ülesandeks oli lisaks põhikoolitustele korraldada ja  läbi viia info- ja kogemusseminare, olin nõustaja ja toetaja. Suhtlesin valdade haridusspetsialistidega ja maavalitsuste haridusvaldkonna inimestega. Kiusamisest vabaks teemadel olen esinenud noortekonverentsidel (2017, 2019).

2009. aastast olen kohaliku valla volikogu liige, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees ja alates 2013 haridus- ja kultuurikomisjoni liige (algselt Veriora ja pärast haldusreformi Räpina vallavolikogu). Osalen valdkonna eelnõude koostamisel ja sotsiaalküsimuste lahendamisel. Oman selget ülevaadet ja arusaama lastekaitse tööst ja ennetustöö vajalikkusest. Sellise kogemuse on andnud mulle sotsiaalkomisjoni koosolekud ja osalemised erinevates komisjonides. Olen kokku viinud nii lastekaitsetöötajad, tugispetsialistid koolist ja noorsootöötajad ning noorsoopolitsei. Eesmärgiks oli laiapõhjalise koostöö arendamine, et abivajavad lapsed ja pered saavad abi ning toetust. Ennetustööna mõeldes organiseerisime lapsevanemaid koolitusele „Imelised aastad“.

Enesetäiendus (olulisemad):

2020                E-koolitus “Zoomi kasutamine” ( 6 ak)

2020                Lahenduskeskse Coachingu koolitusprogramm “The ART & Science of Coaching”  Intelligentne Grupp OÜ (128 ak)

2019                Täiskasvanute koolitaja koolitus Erakool Personaliekspert Koolitused (168 AK)

2018                Väärtuspõhise ja õppijakeskse haridusasutuse juhtimine” meistritase.  Change  Partners (38 ak)

2018, 2015      Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine. Tartu Ülikool (5+5 ak)

2018                Infoturbe teadlikkuse tõstmine. Tallinna Tehnikaülikool ( 4 ak)

2016                Meeskonnatöö “üheskoos tugevamalt edasi” – koostöö alustalad, oskuste arendamine. Mastery Koolitus OÜ (8 ak)

2015                Kiusamisest vaba lasteaed ja kool uute koolitajate koolitus. MTÜ Lastekaitse Liit (12 ak).

2014                Kiusamisest vaba lasteaed ja kool põhikoolitus koolidele. MTÜ Lastekaitse Liit

“Kiusamisest vaba” programmi põhikoolitaja koolidele (24 ak)

2010–2012      Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitajate täiendusõppe programm I ja II osa, kokku 566 ak. Väärtusarenduse nõustaja, koolitaja, kriitiline sõber

2012                “Kiusamisest vaba” lasteaed põhikoolitus. MTÜ Lastekaitse Liit (18 ak).

2011                Sisehindamise nõustamise nõunik. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (96 ak)

Täiendkoolituste tundide arv 2015 – 2020 on 456 tundi.

Keeled:

Keel                                        Kõnes              Kirjas

eesti keel                                C1                   C1

vene keel                                B2                   B1

saksa keel                               B2                   B2

inglise                                      B2                   A1

Arvutioskus

Spetsialisti tase

MS Word, PowerPoint, Google Drive, Zoom, Microsoft TeamsAdobe Photoshop, foto- ja videotöötlus. Veebist usaldusväärset infot otsides olen allikakriitiline. Olen teadlik info otsingu, salvestamise ja pilveteenuse talletamise võimalustest. Võrgus suhtlemiseks kasutan mitmeid kommunikatsioonivahendeid.  Oskan luua ja hallata veebipõhiste ühistöövahendite sisu (Microsoft Office programmid, elektrooniline kalender, projektijuhtimise süsteemid). Kasutan e-teenuseid. Arvutialaseid oskusi olen lisaks koolitustele täiendanud ka praktiliselt. Haridusasutuses juhina töötades oli sageli vaja juhendada töötajaid või siis tegeleda nii riist- kui ka tarkvaraga. Oma töökollektiivis viisin läbi arvutialaseid õppepäevi, koolitusi.

Seoses eriolukorraga hetkel riigis õppisin viimase kolme nädala jooksul kasutama Zoomi. Vajadusel olen valmis kasutama Microsoft Teams`i.

Lisainfo

Kuulumine ühingutesse ja organisatsioonidesse:

2016 –   Põlva Rotary Klubi liige

2011 – MTÜ Pahtpää Külaselts – kuulumine juhatusse, eestvedaja. MTÜ loomine, külaelu elavdamine: kokkusaamised, küla aastapäevade ükspeakorraldajatest.  Pahtpää külaplatsi rajamine – eestvedaja ja projekti läbiviija. 2017. a sai külaselts tiitli „Aasta kodanikuühendus 2017“.

2009 –  Kodanikeühenduse „Veriora Mõttekoda“ – eestvedaja. Mõttekoda sai alguse “Teeme ära 2009” mõttetalgutest, mille eestvedaja olin. Olen tänaseni talgute korraldaja või osaleja. Koostöös aktiivsete kohalikega organiseerin Veriora rahvale erinevaid võimalusi koolitusteks ja ettevõtmisteks. Korraldan kohalikele elanikele alates 2011. aastast kultuurireise Eesti erinevatesse paikadesse. Alates 2010. aastast olen kohalike laatade (kolm korda aastas) peakorraldaja. 2013. aastal sai mõttekoda  Veriora Valla haridus- ja  kultuuripreemia kollektiivi kategoorias.

2001 – Veriora Naisselts Mari – kuulumine juhatusse. Erinevate projektide ellukutsumine ja rahastuse taotlemine.

Olen olnud liige:

2006 – 2014   SA Veriora Noortekas Nõukogu – juhataja. Noortekeskuse töö planeerimine, vajadusel abistamine, „Pusimisringi“     ja „Fotoringi“ juhendamine                      

Hobid:

Fotograafia, aiandus, terviseliikumine, vabatahtlik tegevus, lugemine.

Publikatsioonid:

  • „Koos suudame palju“ (2019). Autor: Merike Mitt. Sellesse raamatusse on kogutud parimad tarkused, mis aitavad lasteaia õpetajal ja lastevanematel omavahel paremat koostööd teha. Minu roll oli osaleda alushariduse eksperdina. Kirjutasin kaks peatükki ja praktikuna nõustasin.
  • „Tõde otsides“ (2019). Autorid: Merike Mitt, Ene Tigas. Siin raamatus on minu fotod taevast. Iga foto juures on mõte, mille üle saab mõtiskleda ja pilti juurde vaadelda. Sügavuti minnes võib leida rõõmu, rahu ja kinnitust enda arusaamadele.
  • „Pahtpää küla lugu“ (2019). Autorid: Lembit Juksaar, Ene Tigas. Raamat valmis kingitusena EV 100 ja koosneb kolmest osast: I osas on küla ajalugu, II osas on 2018. aasta augusti seisuga talude ja seal elavate inimeste lood, III osa on kokkuvõte.  Raamatus on 285 lehekülge ja formaadiks A4.

Tunnustused:

2019    „Kaunis kodu 2019“ Räpina vallas

2018    Põlvamaa eripreemia “Õppiv koolitaja” ANDRAS (täiskasvanud õppija nädala raames)

2015    Põlvamaa aasta õppeasutuse juht

2015    Põlvamaa Maavanema Ulla Preedeni tänukiri töötulemuste eest Põlva lasteaias Lepatriinu

2014    Veriora valla MTÜ-de tunnustus “Maasool”

2013    Eesti Vabariigi Presidendi Tooma-Hendrik Ilvese tunnustus ja märk vabatahtliku töö eest

2013    Põlvamaa tänukiri „Järjepidevuse kandja“

2012    Veriora valla MTÜ-de tunnustatud tegija

2011    Põlva linna aasta tegija

2011    Põlvamaa aasta õppija

2010    Maavanem Priit Sibula tänukiri vabatahtliku töö eest Põlvamaal

2009    Põlvamaa Aasta Õpetaja

2009    Räpina Lasteaed Vikerkaar – Aasta töötaja